Werking

Gemeenteraad en OCMW-raad

De gemeenteraad in Lint telt 19 gemeenteraadsleden die verkozen zijn door de kiezers. De raad vergadert in de gemeenteraadszaal van het stadhuis in principe elke vierde dinsdagavond van de maand en dit 10 maal per jaar (niet in juli en augustus). De raadszittingen zijn openbaar behalve voor de behandeling van dossiers over persoonlijke aangelegenheden. Ze vangen aan om 20u00 en worden voorafgegaan door het vragenhalfuurtje dat om 19u30 start.

Vragenhalfuurtje

Het publiek kan tijdens het vragenhalfuurtje dat de vergadering van de gemeenteraad voorafgaat, aan de leden van het college van burgemeester en schepenen vragen stellen over actuele vraagstukken.

Commissies

De werkzaamheden van de gemeenteraad worden voorbereid in 2 algemene commissies:

  • Commissie financiën
  • Commissie omgeving

Fractie

De 19 gemeenteraadsleden zijn lid van een politieke partij. In de gemeenteraad verenigen ze zich in fracties. Dat gebeurt volgens de lijsten waarop ze door de kiezers zijn verkozen. Een gemeenteraadslid kan slechts deel uitmaken van één fractie. Op dit ogenblik telt de Lintse gemeenteraad zes fracties. De Open Vld-fractie groepeert de 2 Open Vld-verkozenen.

Fractievoorzitter

De Open Vld-fractieleden hebben Luc Van Geyte als fractievoorzitter. De fractievoorzitter leidt de fractie, voert de besprekingen aan tijdens de gemeenteraadszittingen, vertegenwoordigt de fractie en is verantwoordelijk voor het uitdragen van haar beslissingen en standpunten.

openvld_cmyk
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin